Alzamora
candau
Avís Legal
1. Identificació del responsable

Informació per a donar compliment a la Llei 34/2002, de 11 de juliol,
del Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (art. 10), d'ara en endavant la "LSSI".

Denominació social: ALZAMORA PACKAGING, S.A
Domicili: C/ N-260, Km-81 (Olot Est), Sant Joan Les Fonts, (Girona)
Dades contacte (mail i telèfon): alpack@alzamora.es, 972 274 404
Dades de inscripció al Registre Mercantil:
CIF: A17037862

2. Acceptació de les condicions legals.

Mitjançant l'acceptació del present contracte (a través de l'activació del clic), l'usuari declara ser una persona major d'edat, amb capacitat per contractar i que ha llegit i accepta aquestes condicions legals.

2.1.Aquestes condicions legals (en endavant, les "condicions legals"), regulen la relació jurídica que sorgeix de la visita, navegació i processos de contractació, en els seus casos, realitzats pels usuaris (en endavant, els "usuaris") a la pàgina web ubicada en la URL www.alzamora.com, propietat de Alzamora Packaging, S.A (en endavant Alzamora).

2.2.Els usuaris accepten les condicions legals des de l'instant que utilitzen (consultin, visitin, etc...) o contractin qualsevol servei.

2.3.Aquest document pot ésser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

2.4.Alzamora posa a disposició d'aquests el número de telèfon 972 274 404 i la direcció d'e-mail alpack@alzamora.es, per què puguin plantejar qualsevol dubte sobre les condicions legals.

2.5.Alzamora podrà modificar les condicions legals sense prèvia notificació als usuaris, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través de www.alzamora.com

2.6.Mitjançant la modificació de les condicions legals exposades a la pàgina web de Alzamora s'entendrà per complert el deure de notificació.

2.7.En tot cas, abans d'utilitzar els servei, es podran consultar les condicions legals.


Lleis aplicables.

Les presents condicions legals estan subjectes al que disposa (i) la Llei 7/1998 del 13 d'abril, sobre les Condicions Generals de Contractació, (ii) el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 novembre, de Consumidors i Usuaris, (iii) la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (iv) el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i (v) la LSSI.

4. Propietat intel·lectual.

4.1.Alzamora té tots els drets sobre el contingut, disseny, codi font d'aquesta pàgina web i, en especial, a títol només enunciatiu, sobre els textos, imatges, sons, animacions, dissenys, marques, software i la resta de continguts inclosos a aquesta web, el contingut de la qual té també la consideració de programa informàtic.

4.2.S'adverteix a l'usuari que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

4.3.Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de Alzamora.

4.4.Queda totalment prohibit qualsevol acte de còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i qualsevol altra acció que signifiqui una infracció de la normativa vigent aplicable, tan nacional com internacional, així com la utilització d'aquesta web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de Alzamora.

4.5.Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del autors de les obres literàries, musicals, audiovisuals, o en general, que siguin objecte de drets de propietat intel·lectual i que s'ofereixin a aquesta esta web, fora dels cassos que així s'indiqui expressament, pertanyen als seus respectius titulars.

4.6.Alzamora informa que no concedeix cap llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els continguts inclosos a aquesta web.

5. Accés i navegació per la web. Responsabilitats de Alzamora.

5.1.Alzamora no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit que l'usuari faci de la web i de la informació que apareix a la mateixa.

5.2.Com a conseqüència d'això, l'usuari és l'únic responsable en front Alzamora i tercers de:

5.2.1.las conseqüències que se pugui derivar d'una utilització amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no por Alzamora, publicat o no sota el seu nom de forma oficial;

5.2.2.així com de les conseqüències que se puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis o impedir el normal gaudi por altres usuaris.

5.3.Els continguts i la informació de les seves pàgines no vincula a Alzamora, ni constitueixen oficialment les seves opinions, ja que es tracta merament d'un servei obert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

5.4.Amb els límits establerts a la llei, Alzamora no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet.

5.5.L'usuari manifesta conèixer que la informació facilitada per Alzamora, a través del seus apartats o serveis, no té caràcter vinculant o legal i únicament s'ofereix a efectes informatius.

5.6.Alzamora es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a aquestos, de manera temporal o definitiva, quan aquestos siguin contraris a la llei, la moral i els costums, així com a denegar l'accés a la web a l'usuari que faci un mal us dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixien en el present document.

5.7.Les pàgines d'Internet de Alzamora poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que Alzamora no pot controlar. Per tant, Alzamora no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en les pàgines de tercers.

5.8.Alzamora no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats per la indisponibilitat del servei per causes de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.

5.9.Alzamora no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin titularitat seva i que, per tant, no poden ser contractats per aquesta.

5.10.Alzamora no es fa tampoc responsable, a títol enunciatiu però no limitatiu:

5.10.1.De la utilització que el usuari o terceres persones puguin fer dels materials d'aquesta web o webs de enllaç, ja siguin prohibides o permeses, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de la web o de tercers.

5.10.2.Dels continguts d'aquelles pàgines a les que l'usuari pugui accedir des de enllaços inclosos a la web, ja siguin autoritzats o no.

5.10.3.Dels actes u omissions de tercers, amb independència de que aquests tercers poguessin estar units a Alzamora mitjançant via contractual.

5.10.4.De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos a la web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús de Internet amb l'objecte d'evitar (i) l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

5.10.5.De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, chats i comunitats virtuals que s'organitzin a través de o entorn a la web i/o webs d'enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els usuaris particulars i/o col·lectius a conseqüència d'aquestes comunicacions i/o diàlegs.

6. Política de privacitat i protecció de dades personals.

6.1.Per poder accedir a alguns serveis que Alzamora ofereix a través de la web, l'usuari haurà de proporcionar algunes de les seves dades de caràcter personal.

6.2.En compliment del que està establert a la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que, quan empleni els formularis, està acceptant aquesta política de privacitat, així com la autorització a Alzamora per a que tracti les seves dades de caràcter personal, en els termes i condicions que en aquest apartat s'indiquen.

6.3.Les seves dades personals quedaran incorporades i tractades en un fitxer propietat de Alzamora, degudament registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6.4.L'usuari autoritza a Alzamora a incloure les seves dades en el abans esmentat fitxer amb la finalitat de que Alzamora (i) pugui donar compliment a determinats serveis degudament descrits a la web (processar els seus currículums, rebre el nostre butlletí, rebre la revista Alzamora, resoldre dubtes o comentaris a través del formulari de contacte, sol·licitud de visita al nostre museu) així com (ii) per a comunicar a l'usuari qualsevol informació comercial que Alzamora cregui oportú que sigui del seu interès i que estigui relacionada amb qualsevol dels productes i/o serveis de Alzamora que Alzamora comercialitza sota la seva marca Alzamora, o bé també informació comercial relacionada amb qualsevol dels productes que algun dels seus patrocinadors comercialitzen sota les seves marques, això és:

6.5.El lliurament de la direcció de correu electrònic o altres dades personals és un requisit necessari per a la contractació del referits serveis.

6.6.L'usuari pot exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint la oportuna sol·licitud per escrit a la següent adreça C/ N-260, Km-81 (Olot Est), Sant Joan Les Fonts, (Girona), acompanyant fotocopia del seu DNI o Passaport o document vàlid que l'identifiqui i indicant la petició en que es concreta la sol·licitud, l'adreça a efectes de notificacions, la data i la seva signatura i els documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas.

6.7.Conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Alzamora ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pel usuari i, a més a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

6.8.Alzamora presumeix que les dades han sigut introduïdes pel seu titular o por persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

6.9.Correspon a l'usuari l'actualització de les seves pròpies dades. Alzamora no serà responsable de la inexactitud d'aquetes si l'usuari no comunica els canvis que hagin pogut produir-se (per exemple, canvi de direcció de correu electrònic).

6.10.Por la simple visita a la web l'usuari no facilita cap informació personal ni està obligat a facilitar-la.

6.11.L'ordinador on està allotjada la web utilitza cookies per a millorar el servei prestat per Alzamora. Aquestes cookies s'instal·len automàticament a l'ordinador utilitzat per l'usuari però no contenen cap tipus d'informació relativa a l'usuari.

6.12.Alzamora es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per als fins indicats.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les presents condicions legals es regiran i s'interpretaran d'acord amb les lleis espanyoles i en cas de conflicte, les parts es sotmetran al Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

8. Notificacions.

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar-se per les parts en relació amb les presents condicions legals hauran de realitzar-se per escrit i es lliuraran en mà o bé seran remeses per correu certificat.